Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 286-МИ
Плевен, 01.09.2020

ОТНОСНО: Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.Плевен на кандидатска листа по предложение на КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен на 27 септември 2020 г.

Постъпило е писмено предложение (Приложение № 62-МИ-НЧ от изборните книжа) от   КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, заведено под №457/31.08.2020г. във входящия регистър на ОИК Плевен за кандидата за кмет на кметство с. Бохот, по чл.87, ал.1, т.14 от ИК, съдържащо имената, единния граждански номер и постоянния адрес /настоящ адрес/ на кандидата.

Предложението е подписано от Бойка Любенова Пъшева по пълномощие съгласно пълномощно от 21.08.2020г. на Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов – в качеството си на представляващи КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“.

Към предложението е приложено заявление-декларация от кандидата по чл.414, ал. 1, т.5 от ИК (Приложение №64-МИ-НЧ) и пълномощно – 1 бр.

Налице са изискванията на чл.156, чл.397 и § 1, т.5 от ДР на Изборния кодекс, Решение №1846-МИ/21.07.2020г. на ЦИК и във връзка с Решение №283-МИ /26.08.2020 г. на ОИК Плевен за регистрация на КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в частичен избор за кмет на кметство с. Бохот, община Плевен, област Плевен на 27 септември 2020г.

ОИК Плевен извърши служебна проверка на адресната регистрация на кандидата в общинската администрация и след нея се установи, че кандидатът има постоянен адрес в с. Бохот.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.14 и чл.414 от ИК, ОИК Плевен

                                                                   Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА кандидат за кмет на кметство с.Бохот от КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен на 27 септември 2020г., а именно:

БОЙКА ЛЮБЕНОВА ПЪШЕВА, с ЕГН *************

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 01.09.2020 в 17:10 часа

Календар

Решения

  • № 413–МИ / 15.12.2022

    относно: Прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Николаево, Община Плевен от ОИК – Плевен на основание чл.42, ал.1, т.1 от ЗМСМА

  • № 302-МИ / 19.11.2020

    относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство Николаево, Община Плевен, Област Плевен.

  • № 301-МИ / 28.10.2020

    относно: Жалба с вх.№464/26.10.2020г. на ОИК - Плевен против Решение №299-МИ/21.10.2020г. на Общинска избирателна комисия Плевен

всички решения