Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 298-МИ
Плевен, 14.10.2020

ОТНОСНО: Писмо от Кмета на Община Плевен на основание чл.42, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация за предприемане на действия по компетентност от ОИК - Плевен

Постъпило е писмо от Кмета на Община Плевен с изх.№ОС-197/08.10.2020г.(вх.№462/09.10.2020г. на ОИК-Плевен) с приложена докладна записка от  Председателя на Общински съвет Плевен с изх.№ Обс – 0470/08.10.2020г., съдържаща копие на обнородван Протокол от заседание по НОХД №1958 на Районен съд Плевен по описа за 2020г. с подсъдим лице с посочени инициали П.Г.М., за което лице има направено твърдение и предположение(според докладна записка от  Председателя на Общински съвет Плевен с изх.№ Обс – 0470/08.10.2020г.), че ,,е Петър Мончев, кмет на кметство Николаево”, Община Плевен.В това му качество и с оглед естеството на наложеното наказание, а именно: „лишаване от свобода“, се навежда извод, че е налице обстоятелство по чл.42, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и общинската администрация следва да предприеме необходимите действия  по чл.42, ал.2, предложение първо по уведомяването на ОИК – Плевен. 

          След запознаване с текста на писмото и обсъждане на материалите по преписката ОИК – Плевен намира, че към нея не е приложен официален удостоверителен документ с материална доказателствена сила, издаден от компетентен орган по смисъла на чл.42, ал.2, предложение първо от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чрез които може да се установи обстоятелство по чл.42, ал.1, т.4 от същия закон.

 

Предвид горното и на основание чл.42, ал.2, предложение първо от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с Решение №1685-МИ/20.11.2019г. на ЦИК, раздел III, 3, 3-1, в) ОИК – Плевен

   

РЕШИ:

 

         1.Общинска администрация гр.Плевен следва да изпълни задължението си по чл.42, ал.2, предложение първо, като установи служебно обстоятелство по чл.42, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и изпрати до ОИК – Плевен документи, издаден от компетентния орган-Районен съд Плевен, а именно: 1.Заверен от съда препис от влязла в сила присъда по наказателно общ характер дело №1958 на Районен съд Плевен по описа 2020г., в който препис да са изписани пълните три имена и ЕГН на лицето осъдено на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

 

2.Решение №298-МИ/14.10.2020г. на Общинска избирателна комисия Плевен следва да бъде изпратено на Общинска администрация гр.Плевен за изпълнение и на Председателя на Общински съвет гр.Плевен за сведение.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от неговото обявяване.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 15.10.2020 в 13:28 часа

Календар

Решения

  • № 413–МИ / 15.12.2022

    относно: Прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Николаево, Община Плевен от ОИК – Плевен на основание чл.42, ал.1, т.1 от ЗМСМА

  • № 302-МИ / 19.11.2020

    относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство Николаево, Община Плевен, Област Плевен.

  • № 301-МИ / 28.10.2020

    относно: Жалба с вх.№464/26.10.2020г. на ОИК - Плевен против Решение №299-МИ/21.10.2020г. на Общинска избирателна комисия Плевен

всички решения