Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 333-МИ
Плевен, 16.02.2021

ОТНОСНО: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство Ясен, Община Плевен, Област Плевен.

В Общинска избирателна комисия Плевен е постъпило писмо с вх.№484/11.02.2021г. на ОИК–Плевен, към което е приложена оставка на Й.*** Д.*** Д.***, с ЕГН ********** като кмет на кметство Ясен, Община Плевен. Оставката с вх.№Обс-0635/11.02.2021г. е подадена до ОИК–Плевен чрез Председателя на Общински съвет Плевен по предвидения в ЗМСМА начин.От постъпилите документи е видно, че е налице обстоятелство по чл.42, ал.1, т.1 от ЗМСМА.С оглед на гореизложеното и на основание чл. 42, ал.4 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия Плевен с Решение №326-МИ/11.02.2021г. на ОИК–Плевен прекратява предсрочно пълномощията на Й.*** Д.*** Д.***, с ЕГН ********** като кмет на кметство Ясен, община Плевен, считано от 11.02.2021г.

        Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.30 и чл.463, ал.1-3  от ИК във връзка с чл.42, ал.5 от ЗМСМА Общинска избирателна комисия Плевен                                                                  

Р Е Ш И:

Да се изпрати на Централната избирателна комисия и на Председателя на Общински съвет Плевен заверен препис на Решение №326-МИ/11.02.2021г. на ОИК–Плевен , въз основа на което ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ясен, Община Плевен, Област Плевен.

 Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 16.02.2021 в 17:41 часа

Календар

Решения

  • № 340-МИ / 28.02.2021

    относно: Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство Николаево в Община Плевен на 28.02.2021г.

  • № 339-МИ / 28.02.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционния протокол от частичните местни избори на 28.02.2021г. за кмет на кметство Николаево.

  • № 338-МИ / 28.02.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Николаево Община Плевен на 28-ти февруари 2021 г.

всички решения