Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 312-МИ
Плевен, 28.01.2021

ОТНОСНО: регистрация в Общинска избирателна комисия Плевен на кандидатска листа по предложение на „Републиканци за България” за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен на 28 февруари 2021г.

Постъпило е писмено предложение от   ПП „Републиканци за България”, заведено под №465/25.01.2021г. във входящия регистър на ОИК Плевен, за регистрация на  кандидат за кмет на кметство Николаево, съдържащо имената, единния граждански номер и постоянния адрес /настоящ адрес/ на кандидата.

   Предложението е подписано от Христослав Михайлов Михайлов по пълномощие съгласно пълномощно на Цветан Генчев Цветанов-председател и представляващ ПП „Републиканци за България”.

   Към предложението е приложено заявление-декларация от кандидата по чл.414, ал. 1, т.5 от ИК  и пълномощно – 1 бр. На заседание, проведено на 26.01.2021г., ОИК Плевен оставя без разглеждане по същество на предложението от   ПП „Републиканци за България”, заведено под №465/25.01.2021г. за регистриране на кандидатска листа  за участие в частичния избор за кмет на кметство Николаево, Община Плевен, област Плевен на 28 февруари 2021г., тъй като с приложеното към преписката пълномощно се дават права на Христослав Михайлов Михайлов да представлява Цветан Генчев Цветанов-председател и представляващ ПП „Републиканци за България” пред ОИК-Долна Митрополия във връзка с насрочения частичен избор за кмет на кметство Славовица, Община Долна Митрополия на 28 февруари 2021г. С оглед на тези нередовности, ОИК Плевен указва на Христослав Михайлов Михайлов да представи пълномощно, релевантно на предложението от ПП „Републиканци за България”, заведено под №465/25.01.2021г. във входящия регистър на ОИК, в тридневен срок. Определения срок е спазен, като е представено пълномощно (с вх.№470/27.01.2021г. на ОИК Плевен), което да послужи специално за регистрацията на кандидатската листа за частичния избор за кмет на кметство Николаево, Община Плевен на 28 февруари 2021г.

  При разглеждане на вече допълнената преписка ОИК-Плевен установи, че е налице самостоятелно основание за произнасяне с отказ за регистрация в ОИК-Плевен на предложения кандидат П****** Г****** М******, с ЕГН ******, за участие в частичния избор за кмет на кметство Николаево, Община Плевен на 28 февруари 2021г. Мотивите за това са следните:

 1. В чл.397, ал.1 от ИК са определени условията за упражняване на пасивно избирателно право, като едно от тях е кандидатът да не изтърпява наказание „лишане от свобода”. Към момента на постъпилото предложение за регистрация в ОИК-Плевен на кандидата, издигнат от ПП „Републиканци за България”, на ОИК-Плевен служебно е известно обстоятелството, че именно предложеният кандидат има наказание „лишаване от свобода” за срок от 6 месеца с отлагане на изтърпяване на наказанието с изпитателен срок от 3 години. Именно поради това обстоятелство ОИК-Плевен е прекратила предсрочно пълномощията на П****** Г****** М****** като кмет на кметство Николаево на основание чл. 42, ал. 4, във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация с Решение №299-МИ/21.10.2020 г., което от своя страна е довело до насрочването на частичния избор за кмет на кметство Николаево, Община Плевен на 28 февруари 2021г., в който освободеният като кмет П****** Г****** М****** иска да участва.
 2. Съгласно разпоредбата на чл.42, ал.1, т.4 ЗМСМА, правомощията на кмет се прекратяват предсрочно при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание „лишаване от свобода” за умишлено престъпление от общ характер. С тази разпоредба ясно и категорично, като основание за несъвместимост за заемане на изборна длъжност кмет, е предвидено налагане на наказание „лишаване от свобода” за извършено умишлено престъпление. Законодателят не е поставил като условие начина на изтърпяване на наказанието - ефективно или с отлагане на изпълнението. Целта на изборния процес е да приключи с избор на лице, по отношение на което са налице всички законови изисквания и липсват законови основания за несъвместимост при заемане на изборната длъжност. Поради тази причина изискването на чл.397, ал.1 от ИКследва да се прилага и в съответствие с разпоредбата на чл.42, ал.1, т.4  от ЗМСМА, която поставя като изискване при заемане на изборната длъжност "кмет", лицето да не е осъждано с наказание „лишаване от свобода” за извършено умишлено престъпление от общ характер.
 3. Съгласно чл.46, ал.1 от Закона за нормативните актове, разпоредбите на нормативните актове се прилагат според точния им смисъл, а ако са неясни, се тълкуват в смисъла, който най-много отговаря на други разпоредби, на целта на тълкувания акт и на основните начала на правото на Република България. ОИК-Плевен приема, че предвиденото в закона изискване лицето да не изтърпява наказание „лишаване от свобода”, поради това че е неясно формулирано, налага систематично тълкуване на този законов текст във връзка с императивните разпоредби, уреждащи несъвместимост за заемане на изборната длъжност, за която е насрочен частичния местен избор. Чл.397, ал.1, от ИК визира  изискване към кандидатите за абсолютна предпоставка липса на осъждане с изтърпяване на наказание „лишаване от свобода”, независимо дали изпълнението на присъдата е отложено или е ефективно. В конкретният случай  наказанието „лишаване от свобода”,  макар и отложено с изпитателен срок към момента на кандидатирането, не го прави  допустим кандидат и са налице законови пречки за осъществяване на пасивното избирателно право, тъй като законодателят не е предвидил такава диференциация.

    При така установените релевантни факти, ОИК-Плевен приема, че е налице процесуална пречка за регистрация на П****** Г****** М******, с ЕГН ******, предвидена с разпоредбата на чл.397, ал.1 от ИК, а именно че посочения кандидат изтърпява наказание „лишаване от свобода” с влязла в сила присъда. Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.14 и чл.414 от ИК, ОИК-Плевен гласува следния диспозитив:

     ОТКАЗВА регистрация  в ОИК-Плевен на П***** Г****** М******, с ЕГН ********  като кандидат в частичния избор за кмет на кметство Николаево, Община Плевен, Област Плевен на 28 февруари 2021г.

     При проведеното гласуване на предложението за решение не бе постигнато необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове на ОИК-Плевен. От присъстващите в залата 11 членове на  комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 6 членове, а „ПРОТИВ“ - 5 членове.

     Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс ОИК-Плевен 

                                                                     Р Е Ш И:

     ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл.85, ал.4, изр. второ от Изборния кодекс.

 Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 28.01.2021 в 18:27 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 340-МИ / 28.02.2021

  относно: Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство Николаево в Община Плевен на 28.02.2021г.

 • № 339-МИ / 28.02.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционния протокол от частичните местни избори на 28.02.2021г. за кмет на кметство Николаево.

 • № 338-МИ / 28.02.2021

  относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Николаево Община Плевен на 28-ти февруари 2021 г.

всички решения