Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 321-МИ
Плевен, 02.02.2021

ОТНОСНО: Регистрация в Общинска избирателна комисия Плевен на кандидатска листа по предложение на „Републиканци за България” за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен на 28 февруари 2021г.

Постъпило е писмено предложение от   ПП „Републиканци за България”, заведено под №480/01.02.2021г. във входящия регистър на ОИК Плевен, за регистрация на  кандидат за кмет на кметство Николаево, съдържащо имената, единния граждански номер и постоянния адрес и настоящия адрес на кандидата.

   Предложението е подписано от Христослав Михайлов Михайлов по пълномощие съгласно пълномощно на Цветан Генчев Цветанов-председател и представляващ ПП „Републиканци за България”.

   Към предложението е приложено заявление-декларация от кандидата по чл.414, ал. 1, т.5 от ИК  и пълномощно – 1 бр.

   Предложението с вх. №480/01.02.2021г. се предхожда от заявление с вх. №479/01.02.2021г. , с което се оттегля предложението с вх. №465/25.01.2021г. на ПП „Републиканци за България” за регистрация на кандидат за кмет на кметство Николаево и се заявява намерение за издигане на друг кандидат.

  При разглеждане на преписката ОИК-Плевен и във връзка с удостоверение за промени на постоянен адрес с изх.№83-360/02.02.2021г. на Служба ,,ГРАО” при Община Плевен  и удостоверение за промени на настоящ адрес с изх.№83-361/02.02.2021г. на Служба ,,ГРАО” при Община Плевен се  установи, че е налице самостоятелно основание за произнасяне с отказ за регистрация в ОИК-Плевен на предложения кандидат Г******* П******* М*******, с ЕГН *******, за участие в частичния избор за кмет на кметство Николаево, Община Плевен на 28 февруари 2021г. Мотивите за това са следните: В чл. 397, ал. 1 от ИК са определени условията за упражняване на пасивно избирателно право, като едно от тях е кандидатът да е живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място преди изборния ден. В допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, §1, т.5, буква (а) е дадено определение на изискването: „живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място” по смисъла на чл. 397, а то е – български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство, което изискване е кумулативно, а не алтернативно. Видно от приложеното заявление-декларация от кандидата по чл.414, ал. 1, т.5 от ИК е, че той има постоянен адрес на територията на Община Ловеч (гр. Ловеч, ул. Панайот Хитов 6) и настоящ адрес на територията на Община Плевен (с. Николаево, ул. Любен Каравелов 7). Житейски неправдоподобно и нелогично е едно лице да живее най-малко 6 месеца в едно населено място(с.Николаево), каквото е  изискването за т.н уседналост, и в същото време да има втора адресна регистрация, т.е може да живее и в друго населено място(гр.Ловеч), при това в рамките на друга община(Ловеч). Изискванията на дефинитивната разпоредба на §1, т.5, буква (а) от допълнителните разпоредби на ИК са дадени кумулативно, т.е. кандидатът следва да има адресна регистрация и по постоянен и по настоящ адрес на територията на съответната община или кметство. За да се упражни пасивно избирателно право, още повече в избори за кмет на кметство, законодателят е предвидил кандидатът да живее в едно населено място, което предполага то да се намира в съответната  община, а не в две населени места в две различни общини. Постоянният адрес на едно лице по дефиниция е водещ при оформяне на личните документи и взаимодействието му с държавните институции, а настоящият е функция от постоянния, когато се налага временна промяна в местоживеенето за постигане на определени цели. В противен случай изобщо не би съществувала подобна  диференциация в адресната регистрация на населението. Постоянният адрес, както подсказва названието му „постоянен”, предполага, че е заявена трайна адресна регистрация, която преимуществено е определяща за местоживеенето, защото е обвързана с обичайното пребиване на лицето на мястото, където се очаква, че може да бъде открито. Обратното - настоящият адрес предполага, че е заявена временна адресна регистрация в случаите, когато житейските обстоятелства довеждат до несъвпадане с постоянния от нетраен характер. В останалите случаи двата вида адреси най-често съвпадат, което е заложено в изискванията на на чл. 397, ал. 1 от ИК за наличието на уседналост, дефинирано в §1, т.5, буква (а) от допълнителните разпоредби на ИК. Именно по такъв начин се гарантира  изборния процес  да приключи с избор на лице, което получава представителна власт в замяна на определени ограничения по отношение на местоживеенето, което е целта подобно изискване да бъде разписано в закона.

    При така установените релевантни факти, ОИК-Плевен приема, че е налице материална пречка за регистрацията на Г******* П******* М*******, с ЕГН *******, предвидена с разпоредбата на чл. 397, ал. 1 от ИК, а именно че посоченият кандидат не е с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Плевен и кметство  Николаево през последните 6 месеца преди датата на произвеждане на частичния избор.  Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.14, във връзка с чл.417 от ИК, ОИК-Плевен

Р Е Ш И :

ОТКАЗВА регистрация  в ОИК-Плевен на Г******* П******* М*******, с ЕГН *******, като кандидат в частичния избор за кмет на кметство Николаево, Община Плевен, Област Плевен на 28 февруари 2021г.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 02.02.2021 в 15:11 часа

Календар

Решения

  • № 340-МИ / 28.02.2021

    относно: Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство Николаево в Община Плевен на 28.02.2021г.

  • № 339-МИ / 28.02.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционния протокол от частичните местни избори на 28.02.2021г. за кмет на кметство Николаево.

  • № 338-МИ / 28.02.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Николаево Община Плевен на 28-ти февруари 2021 г.

всички решения