Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 253-МИ
Плевен, 07.12.2023

ОТНОСНО: Невъзникване на пълномощията на общински съветник, обявен за избран с Решение № 226-МИ от 30.10.2023 г. на ОИК-Плевен

Постъпило е искане с  вх.№536/04.12.2023г. на ОИК – Плевен и  с  уведомление вх.№ 537/04.12.2023г. на ОИК – Плевен  от  Борислав Пламенов Георгиев, общински съветник от листата на МК „Алтернативата на гражданите“, с което същият заявява, че Александър Богданов Николов, обявен за избран общински съветник с  Решение № 226-МИ от 30.10.2023 г. на ОИК-Плевен, трета поредна сесия не се явява да положи клетва и моли ОИК – Плевен  да му предостави писмена информация относно документ, с който Александър Богданов Николов уведомява ОИК – Плевен, че няма да присъства на сесията на Общински съвет Плевен от 30.11.2023г. Излагат се съображения, че последица от неявяванията на  Александър Богданов Николов е уронване престижа на общинския съвет и че по този начин се пречи на работата на групата общински съветници от листата на МК „ Алтернативата на гражданите“.

            Незабавно след така описаните обстоятелства  ОИК – Плевен е изискала от Председателя на Общински съвет Плевен информация във връзка с  искане с  вх.№ 536/04.12.2023г. на ОИК – Плевен и с уведомление вх.№ 537/04.12.2023г. на ОИК – Плевен, касаеща последиците от неполагане на клетвата по чл.32, ал.1 и 2 от ЗМСМА.В отговор на Общински съвет Плевен с изх.№ОбС-0037/06.12.2023г.  се потвърждават обстоятелствата, че Александър Богданов Николов не се е явил на заседанието на Общински съвет Плевен от 30.11.2023г., поради което не е положил клетва като общински съветник и не е подписал клетвения лист.

            Съгласно т.2 от Решение №2865-МИ от 04.11.2023г. на ЦИК, ако общински съветник е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, следва изрично да заяви това с писмено заявление пред общинската избирателна комисия, което Александър Богданов Николов, обявен за избран общински съветник с  Решение №226-МИ от 30.10.2023 г. на ОИК-Плевен, не е направил преди провеждането на заседанието на Общински съвет Плевен от 30.11.2023г.Това обстоятелство навежда на извод, че същият не желае да встъпи в пълномощията на общински съветник.

             Съгласно т.3 от Решение №2865-МИ от 04.11.2023г. на ЦИК пълномощията на общински съветник, който не се е явил и не е подписал клетвен лист на първото заседание на общинския съвет, и не е заявил писмено по реда на т. 2 от същото решение, че е възпрепятстван да се яви, не възникват.А в случаите по т. 3 общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия кандидат, включен в списък „А“ на листата на посочилата го партия, коалиция или местна коалиция кандидат.

            Предвид изложеното, на основание Решение №2865-МИ от 04.11.2023 г. на ЦИК, във връзка с чл.23, ал.2, изр.трето, чл.30, ал.1 и чл.32, ал.1 и 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинска избирателна комисия Плевен

Р   Е   Ш   И:

           Обявява за избран  общински съветник СВЕТОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ДОКОВ с ЕГН ********** от списък „А“ на МК „Алтернативата на гражданите“ в Решение № 226-МИ от 30.10.2023 г. на ОИК-Плевен, получил 206 валидни преференции.

            Обезсилва издаденото удостоверение №1/10.11.2023г. на Александър Богданов Николов.

Да се издаде удостоверение на обявения за избран общински съветник СВЕТОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ДОКОВ с ЕГН **********.

          Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Плевен  в 7-дневен срок от неговото обявяване.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 07.12.2023 в 18:23 часа

Календар

Решения

  • № 260-МИ / 12.02.2024

    относно: Постъпил сигнал с искане за прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 259-МИ / 01.02.2024

    относно: Постъпил сигнал с искане за прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 258-МИ / 08.01.2024

    относно: Жалба с вх. №7672/28.12.2023г. на Административен съд Плевен (вх.№545/05.01.2024г. на ОИК-Плевен) против Решение № 571/14.12.2023г. на Административен съд–Плевен, постановено по адм. дело №904/2023г. по описа на Административен съд Плевен

всички решения