Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 384-МИ
Плевен, 27.08.2021

ОТНОСНО: Регистрация в Общинска избирателна комисия гр. Плевен на инициативен комитет за издигане кандидатурата на ТОНИ АНГЕЛОВ ТОДОРОВ като независим кандидат за кмет на с.Буковлък, Община Плевен за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

Постъпило е заявление за регистрация на инициативен комитет/ИК/ за участие в изборите за кмет на с.Буковлък, община Плевен на на 3 октомври 2021г.,  с вх.№528/26.08.2021г. на ОИК-Плевен, в състав:Наталия Иванова Захариева–представляващ инициативния комитет и членове:Грета Иванова Вълова, Лазар Христов Стоянов и Валери Петров Тодоров  за издигане кандидатурата на независим кандидат за кмет на с.Буковлък, Община Плевен  на ТОНИ АНГЕЛОВ ТОДОРОВ, заведено под №2 в Регистъра на инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в частичен избор за кмет на кметство Буковлък община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

Към заявлението са приложени:

1. Протокол за образуване и решение избиране на инициативен комитет от 23.08.2021г..
2. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет - 4бр.;
3. Декларации по чл.153, ал.4, т.3 и т.4 от ИК, във връзка с чл.396 от ИК  и чл.3, ал.3 от ИК, подписани от всички членове на инициативния комитет – 4 бр.;
4. Удостоверение на Наталия Иванова Захариева с изх.№303-197 от 24.08.2021г. на „Първа инвестиционна банка“ АД, с посочена банкова сметка с титуляр Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Тони Ангелов Тодоров като независим кандидат за кмет на с.Буковлък, Община Плевен, която ще обслужва само предизборната кампания.
5. Решение за определяне на лице- Наталия Иванова Захариева за председател на ИК  и за лице, което да го представлява.
6. Решение за избиране на Грета Иванова Вълова за лице, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл.153, ал.4, от ИК за регистрация на инициативния комитет за издигане кандидатурата на ТОНИ АНГЕЛОВ ТОДОРОВкато независим кандидат в частичен избор за кмет на кметство Буковлък община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.13 във връзка с чл.154, ал.1, изречение първо от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия-Плевен

                                                                                Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА Инициативен комитет за издигане кандидатурата на ТОНИ АНГЕЛОВ ТОДОРОВ като независим кандидат за кмет на с.Буковлък, Община Плевен за участие в частичен избор за кмет на кметство Буковлък община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

 Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 27.08.2021 в 21:22 часа

Календар

Решения

  • № 412-МИ / 03.10.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от частичните местни избори на 03.10.2021г. за кмет на кметство Буковлък, община Плевен

  • № 411-МИ / 03.10.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен в частичните избори за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 03.10.2021г.

  • № 410-МИ / 03.10.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 3-ти октомври 2021г.

всички решения