07.11.2023

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ИЗБРАНИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН, КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН И КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

ОИК Плевен Ви уведомява, че във връзка със заповед на Областен управител №ОПИ-10-10/06.11.2023г., относно свикване на новоизбрания Общински съвет, следва да присъствате на 10.11.2023г (петък) от 11:00ч. в зала "Плевен" на Областна администрация - Плевен

На заседанието ще се извършат действията, посочени в чл. 23., ал. 2 и ал. 3 и чл 24., ал. 1 от ЗСМА както следва:

1. Полагане на клетва и подписване на клетвен лист от:

- новоизбраните общински съветници

- новоизбрания кмет на община Плевен

- новоизбраните кметове на кметства

2.  Откриването на първото заседание от най-възрастния общински съветник. 

3. Избор на председател на Общински съвет Плевен.

 

Съгласно решение №2865-МИ/04.11.2023 на ЦИК, ОИК Плевен напомня, че:

1 Ако общински съветник е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, следва изрично да заяви това с писмено заявление пред общинската избирателна комисия.

2. Пълномощията на общински съветник, който не се е явил и не е подписал клетвен лист на първото заседание на общинския съвет, и не е заявил писмено по реда на т. 1, че е възпрепятстван да се яви, не възникват.

3. В случаите по т. 2 общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия включен в списък „А“ на листата на посочилата го партия, коалиция или местна коалиция кандидат.

При изчерпване на кандидатите, включени в списък „А“, се пристъпва към обявяване на кандидатите, включени в списък „Б“ на листата на посочилата го партия, коалиция или местна коалиция.

 

 

31.10.2023

Съобщение

Във връзка с писмо МИ-15-1191, и т.7 от Решение 1979-МИ  на ЦИК

ОИК Плевен публикува предпечатни образци на бюлетини за гласуване във втория тур на избори за кметове на 5 Ноември 2023 г. 

25.10.2023

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА СИК/ПСИК В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Актуален график за предаване на изборни книжа и материали на секционни избирателни комисии, можете да достъпите ТУК

16.10.2023

Обучения на членове на СИК

За участие в обучението на СИК/ПСИК от ОИК, се изплаща допълнително възнаграждение за всеки участвал в обучението (съгласно т.2.2 на решение 1954-МИ на ЦИК)

УЧАСТИЕТО В ОБУЧЕНИЕТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА ЛИЧНО С ПОДПИС НА СЪОТВЕТНИЯТ ЧЛЕН.

ОБЩИНА
Място на провеждане

ДАТА

гр.Плевен

Зала „Катя Попова“

23.ОКТОМВРИ /ПОНЕДЕЛНИК/

от 16:00 до 17:30 ч.

СИК от №200 до №233


23.ОКТОМВРИ /ПОНЕДЕЛНИК/

от 17:30 до 19:00 ч.

СИК от №28 до №54


24.ОКТОМВРИ /ВТОРНИК/

от 17:00 до 18:30 ч.

СИК от №55 до №81


26.ОКТОМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/

от 16:00 до 17:30 ч.

СИК от №109 до №127


27.ОКТОМВРИ /ПЕТЪК/

от 16:00 до 17:30 ч.

СИК от №82 до №108


27.ОКТОМВРИ /ПЕТЪК/

от 17:30 до 19:00 ч.

СИК от №1 до №27

ПСИК и допълнителни СИК: Болници, Затвор и Дом за стари хора с.Бохот.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

20.10.2023

ГРАФИК НА ДЕМОНСТРАЦИОННО/ПРОБНО/ ГЛАСУВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНО УСТРОЙСТВО ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА

18.10.2023

Секции с подходящи условия за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Съгласно писмо с изх.№ИЗБ-4-92-4925-8 от 11.10.2023г. на Кмета на Община Плевен, Общинска администрация Плевен е предприела мерки по оборудване и  е създала подходящи условия за гласуване, съгласно решение № 2545-МИ/29.09.2023 г. на ЦИК,  на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., в следните  СИК,  както следва

№ на избирателната секция

Адрес

 

с.№ 152400022

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310

ОУ „Климент Охридски” (сграда на ФСГ „Интелект”)

с.№ 152400049

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия” № 121

СУ„Пейо Яворов”

с.№ 152400039

гр. Плевен, ж.к.“Сторгозия“№ 85,СУ „Стоян Заимов“

с.№ 152400061

гр. Плевен, ж.к.“Сторгозия“ № 97,ПГЛВ

с.№ 152400075

гр. Плевен, ул. „Лозенград" № 1,ДГ „Пролет“

 

с.№ 152400111

гр. Плевен, ул. „Стара планина” № 6

ОУ „Васил Левски”

с.№ 152400014

гр. Плевен, ж.к.“Дружба“, ОУ“Климент Охридски“  

с.№ 152400070

гр. Плевен, ул. „Стефан Караджа” № 20

НЧ „Извор“

с.№ 152400071

гр. Плевен, ул. „Дойран” № 79

Център за работа с деца/бивш пионерски дом/

с.№ 152400092

гр. Плевен, ул. „Иван Вазов” № 15

ОУ „Цветан Спасов”

с.№ 152400105

гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов” № 2

Сграда „Гена Димитрова“,РБ“Христо Смирненски“

 

Сградите, в които се намират горецитираните секции са снабдени с подходи, отговарящи на изискванията  Решение № 2545-МИ/29.09.2023 г. относно гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

Всички секции са оборудвани с паравани за гласуване и плот, не по висок от 85 см.

Телефонен номер за заявяване необходимостта от специализиран транспорт на хора с увреждания 064 881 204, ст. 19 в административна сграда на пл. „Възраждане“ № 2, гр. Плевен.

10.10.2023

Образци на бюлетини

02.10.2023

Изисквания и приложения към заявлението за регистрация на лица като застъпници и към списъка с упълномощени представители:

ОИК- Плевен уведомява политическите партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, участващи в изборите  за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. за следните задължителни изисквания и приложения към заявлението за регистрация на лица като застъпници, заместващи застъпници и към списъка с упълномощени представители:

 1. При постъпване на искането за регистрация на застъпници или заместващи застъпници следва задължително да се приложи на електронен носител - файл във формат Excel, съдържащ трите имена, единен граждански номер на лицата и точното наименование на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет, които ги предлагат за регистрация. Препоръчително е изпращането на този файл по ел. поща на ОИК-Плевен- [email protected]. Преписки без приложен файл или  електронен носител със записан файл по образец ще се оставят без движение до отстраняване на нередовностите.
 2. Представлявящият или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет за регистрация на лица като застъпници в ОИК/СИК, следва да представи в ОИК-Плевен следните документи:

2-1. Заявление по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 72-МИ от изборните книжа.

2-2. Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

2-3. Списък на лицата, предложени за регистрация като застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel ).

2-4. Декларациии от лицата, предложени за регистрация като застъпници Приложение № 74-МИ от изборните книжа.

      3.Заместващи застъпници се регистрират за заместване на други, вече регистрирани застъпници, които не се явят в изборния ден или преди изборния ден заявят пред предложилите ги партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, че не могат да се явят. Удостоверенията на заместените се анулират. Броят на предложените за регистрация заместващи застъпници не може да надвишава 1/3 от общия брой на формираните избирателни секции на територията на Община Плевен, актуален към момента на подаване на заявлението в ОИК-Плевен. Представлявящият или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет за регистрация на лица като заместващи застъпници в ОИК/СИК, следва да  представи в ОИК-Плевен следните документи:

3-1. Предложение по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 73-МИ от изборните книжа.

3-2. Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

3-3. Списък на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel).

3-4. Декларациии от лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници Приложение № 74-НС от изборните книжа.

     4.Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. От една и съща партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства или само застъпник или само представител

     5.Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет може да изготви Списък с имената, единния граждански номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да я представляват в изборния ден. Списъкът(1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel) се подписва от представляващия партията, коалицията, местната коалиция, инициативния комитет или от изрично упълномощено от тях лице и се предава до 28. 10. 2023 г. в ОИК-Плевен за публикуване на нейната интернет страницата. Препоръчително е изпращането на този файл по ел. поща на ОИК-Плевен. Преписки без приложен файл или електронен носител със записан файл по образец ще се оставят без движение до отстраняване на нередовностите.

27.09.2023

Относно: Приложение на чл. 161 от Изборния кодекс

Съгласно разпоредбата на чл. 161, ал. 1 от ИК, ОИК Плевен напомня, че кандидатите за кмет на община и кметове на кметства, задължително ползват по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията и в това качество до обявяването на резултатите от изборите.  Последна дата на която са регистрирани кандидатите за кмет на община и кметове на кметства е 26.09.2023г., това означава, че от 27.09.2023г. следва да бъдат в неплатен служебен или платен годишен отпуск.

Кандидатите за общински съветници, които заемат държавна служба, задължително ползват отпуск за дните през които в работно време участват в мероприятия на предизборната кампания.  

 

18.09.2023

Съобщение относно регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Регистрацията на кандидатите в изборите за общински съветници се извършват съгласно РЕШЕНИЕ № 2122-МИ от 29 август 2023 г. и РЕШЕНИЕ № 2460-МИ
от 18 септември 2023 г.на ЦИК

Документи и срок за регистрация

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

1. предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор.

2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

4. кандидатът за общински съветник  –  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя  декларация по образец (Приложение № 55-МИ от изборните книжа)

5. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

19. Общинската избирателна комисия проверява и отбелязва данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация.

20. Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва от 19 септември до 26 септември 2023 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).  

Важно: Предложението се представя и на технически носител в Excel формат - свалете от тук!

15.09.2023

Покана за провеждане на консултации за определяне състав на Секционни избирателни комисии (СИК) на територията на община Плевен

На основание Указ № 146 на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., (обн. ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г.), Решения №1951-МИ от 03.08.2023 г. и №2378-МИ от 12.09.2023 г. на Централната избирателна комисия, Решение №11-МИ на ОИК - Плевен и чл.91 от Изборния кодекс и във връзка с организационно-техническа подготовка за произвеждането на изборите, отправям настоящата покана за провеждане на консултации за определяне състав на Секционни избирателни комисии (СИК) на територията на община Плевен.

            Консултациите ще започнат в 12:00 ч. на 20.09.2023 година (сряда) в Заседателната зала на Община Плевен, находяща се на трети етаж на административната сграда на пл.„Възраждане” №2, гр. Плевен.

            В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите може да участват и други партии и коалиции. Консултациите се провеждат не по-късно от 35 дни преди изборния ден.

            При консултациите партиите и коалициите следва да представят и документите съгласно чл.91, ал.4 от Изборния кодекс и Решение №2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК, а именно:

1.писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

 1. заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.07.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
 2. когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
 3. списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т.1.

Представените документи остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на Кмета на Общината до Общинска избирателна комисия – Плевен.

Поканата за насрочване на консултации за определяне състав на СИК е публично оповестена на интернет страницата на Община Плевен, в категория Дейности“, меню „Избори“, подменю  „Избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.“.

11.09.2023

Съобщение - Гласуване по настоящ адрес

още съобщения

Календар

Решения

 • № 260-МИ / 12.02.2024

  относно: Постъпил сигнал с искане за прекратяване на пълномощия на общински съветник

 • № 259-МИ / 01.02.2024

  относно: Постъпил сигнал с искане за прекратяване на пълномощия на общински съветник

 • № 258-МИ / 08.01.2024

  относно: Жалба с вх. №7672/28.12.2023г. на Административен съд Плевен (вх.№545/05.01.2024г. на ОИК-Плевен) против Решение № 571/14.12.2023г. на Административен съд–Плевен, постановено по адм. дело №904/2023г. по описа на Административен съд Плевен

всички решения