26.09.2023

Съобщение

ОИК Плевен ще определи чрез жребий реда за участие в диспутите на политическите субекти кандидати в изборите на 29.10.2023 г. Жребият ще се проведе на 27.09.2023 г. (сряда) от 17:00 ч. в гр. Плевен, ул. "Д. Константинов" №23 Б ет. 2.

18.09.2023

Съобщение относно регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Регистрацията на кандидатите в изборите за общински съветници се извършват съгласно РЕШЕНИЕ № 2122-МИ от 29 август 2023 г. и РЕШЕНИЕ № 2460-МИ
от 18 септември 2023 г.на ЦИК

Документи и срок за регистрация

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

1. предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор.

2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

4. кандидатът за общински съветник  –  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя  декларация по образец (Приложение № 55-МИ от изборните книжа)

5. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

19. Общинската избирателна комисия проверява и отбелязва данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация.

20. Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва от 19 септември до 26 септември 2023 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).  

Важно: Предложението се представя и на технически носител в Excel формат - свалете от тук!

15.09.2023

Покана за провеждане на консултации за определяне състав на Секционни избирателни комисии (СИК) на територията на община Плевен

На основание Указ № 146 на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., (обн. ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г.), Решения №1951-МИ от 03.08.2023 г. и №2378-МИ от 12.09.2023 г. на Централната избирателна комисия, Решение №11-МИ на ОИК - Плевен и чл.91 от Изборния кодекс и във връзка с организационно-техническа подготовка за произвеждането на изборите, отправям настоящата покана за провеждане на консултации за определяне състав на Секционни избирателни комисии (СИК) на територията на община Плевен.

            Консултациите ще започнат в 12:00 ч. на 20.09.2023 година (сряда) в Заседателната зала на Община Плевен, находяща се на трети етаж на административната сграда на пл.„Възраждане” №2, гр. Плевен.

            В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите може да участват и други партии и коалиции. Консултациите се провеждат не по-късно от 35 дни преди изборния ден.

            При консултациите партиите и коалициите следва да представят и документите съгласно чл.91, ал.4 от Изборния кодекс и Решение №2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК, а именно:

1.писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

 1. заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.07.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
 2. когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
 3. списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т.1.

Представените документи остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на Кмета на Общината до Общинска избирателна комисия – Плевен.

Поканата за насрочване на консултации за определяне състав на СИК е публично оповестена на интернет страницата на Община Плевен, в категория Дейности“, меню „Избори“, подменю  „Избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.“.

11.09.2023

Съобщение - Гласуване по настоящ адрес

още съобщения

Календар

Решения

 • № 131-МИ / 26.09.2023

  относно: Промяна в кандидатската листа за общински съветници издигнати от Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 29 октомври 2023 г.

 • № 130-МИ / 26.09.2023

  относно: Промяна в кандидатска листа за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в Община Плевен, издигнати от ПП „БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА“ за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 29 октомври 2023 г.

 • № 129-МИ / 26.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН, издигнати от ПП “БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“, за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 29 октомври 2023 г.

всички решения