Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 299-МИ
Плевен, 21.10.2020

ОТНОСНО: Прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Николаево, Община Плевен от ОИК – Плевен на основание чл.42, ал.4, във връзка с чл.42, ал.1, т.4 от ЗМСМА

Постъпило е заявление от Кмета на Община Плевен с изх.№ИЗБ-92-4925-5/15.10.2020г.(вх.№463/19.10.2020г. на ОИК-Плевен)  с приложен заверен препис от Протокол по НОХД №1958 на Районен съд Плевен по описа за 2020г. Видно от приложения протокол съдът е одобрил сключено споразумение между Районна прокуратура Плевен и подсъдимия, съгласно което е  наложено наказание „лишаване от свобода“. Заявителят  навежда извод, че е налице обстоятелство по чл.42, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  касаещо П******* Г******* М******, кмет на кметство Николаево, Община Плевен. В това му качество и с оглед естеството на наложеното наказание, заявителят  моли ОИК-Плевен, в съответствие с правомощията си, да приеме решение за прекратяване на пълномощията му на основание чл.42, ал.4, във връзка с чл.42, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

          След запознаване с текста на заявлението и обсъждане на материалите по преписката ОИК – Плевен намира, че към него  е приложен официален удостоверителен документ с материална доказателствена сила, издаден от компетентен орган по смисъла на чл.42, ал.2, предложение първо от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чрез които може да се установи обстоятелство по чл.42, ал.1, т.4 от същия закон.

         ОИК-Плевен намира, че е надлежно уведомена от съответната общинска адмистрация, след като последната служебно е установила обстоятелство по чл.42, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и е изпратила справка до ОИК – Плевен с приложен документ, издаден от компетентния орган-Районен съд Плевен, а именно заверен от съда препис от влязла в сила присъда по наказателно общ характер дело №1958 на Районен съд Плевен по описа 2020г., в който препис са изписани пълните три имена и ЕГН на лицето осъдено на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

    

 

     След извършена служебна проверка от ОИК-Плевен се установява, че е налице влязла в сила присъда „лишаване от свобода“ за умишлено престъпление от общ характер, извършено от  П******** Г******** М********,  с ЕГН ***********. Наказанието  е  наложено след избирането му за кмет на кметство Николаево, Община Плевен, обявен с Решение  №177-МИ от 28.10.2019г. на ОИК-Плевен. Предвид влязлата в сила присъда е налице обстоятелство по по чл.42, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Съгласно чл.42, ал.4, от същия закон е предвидено, че „в тридневен срок от получаване справката и на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 и 13, общинската избирателна комисия обявява прекратяване на пълномощията на кмета.” Следователно влязлата в сила присъда на П******* Г******* М****** представлява самостоятелно основание за предсрочното прекратяване на пълномощията му като кмет на кметство  Николаево , Община Плевен. ЗМСМА задължава ОИК-Плевен да не приема  решение за отказ, а да обяви прекратяване на пълномощията на кмета, без право на възражения от негова страна, преди приемане на решението.

         Вземайки предвид гореизложените факти, Общинска избирателна комисия Плевен установява, че са налице законови обстоятелства за предсрочно прекратяване пълномощията на  кмета на кметство  Николаево , Община Плевен – г-н П****** Г******* М*******  с ЕГН ********, издигнат от  коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ и обявен за избран с Решение №177/28.10.2020 г. на ОИК – Плевен, поради което и на основание чл.42, ал.4, във връзка с чл.42, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинска избирателна комисия Плевен        

 

РЕШИ:

 

 1. ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на кмета на кметство  Николаево, Община Плевен - П***** Г***** М***** с ЕГН ************, издигнат от  коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ и обявен за избран с Решение №177/28.10.2020 г. на ОИК – Плевен.

  

 1. ОБЕЗСИЛВА Удостоверение №2/28.10.2020 г. за избран кмет на кметство Николаево, Община Плевен, издадено по чл. 87, ал. 1, т. 26 и чл. 452, ал. 2 от Изборния кодекс.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 21.10.2020 в 19:56 часа

Календар

Решения

 • № 413–МИ / 15.12.2022

  относно: Прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Николаево, Община Плевен от ОИК – Плевен на основание чл.42, ал.1, т.1 от ЗМСМА

 • № 302-МИ / 19.11.2020

  относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство Николаево, Община Плевен, Област Плевен.

 • № 301-МИ / 28.10.2020

  относно: Жалба с вх.№464/26.10.2020г. на ОИК - Плевен против Решение №299-МИ/21.10.2020г. на Общинска избирателна комисия Плевен

всички решения