Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 253 -МИ
Плевен, 05.11.2019

ОТНОСНО: заличаване на обявен за избран общински съветник от кандидатската листа от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

Постъпило е заявление с  вх.№ 368/01.11.2019г. на ОИК – Плевен  от  Велислава Иванова Кръстева, с което същата заявява, че не желае да встъпи в пълномощията на общински съветник, поради изложени причини и моли да бъде заличена от списъка на избраните общински съветници. С решение № 193-МИ от 29.10.2019 г. на ОИК-Плевен, Велислава Иванова Кръстева е обявена от ОИК Плевен за избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“. Предвид изричния отказ на лицето да встъпи в правомощията на общински съветник, следва да бъде обявен за избран следващия кандидат от листата на ПП „Движение за права и свободи “.

Когато е налице отказ от встъпване в правомощия, правната последица от който е освобождаване на съответното място в листата на съответната партия, чл. 454 ал.1 във връзка с ал. 3, предложение второ от ИК определя изрично реда, по който следва да бъде класиран следващ кандидат, а именно - според броят на валидните преференции, на кандидатите, получили мандат с преференции над 7 % от общинската избирателна квота и включени в списък А по методика съгласно приложение 5 към чл. 453 ал.1 от ИК. Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания е по-малък от броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са всички кандидати от списък А. ОИК Плевен следва да обяви за избран, следващия по ред в списък А. Съгласно Справка  от „Информационно обслужване“  АД следващия по ред в списък А за ПП „Движение за права и свободи“ е Тамер Исмаилов Куртанов, със 211 действителни преференции.

 

Предвид изложеното, на основание чл. 87, ал.1, т.24 и т.26 във връзка с чл. 454 ал.1 и чл. 453 ал. 5 от ИК, Общинска избирателна комисия Плевен

 

Р   Е   Ш   И:

 1. ЗАЛИЧАВА Велислава Иванова Кръстева от списъка на общинските съветници, обявени за избрани с решение № 193-МИ от 29.10.2019 г. на ОИК Плевен.
 2. ОБЯВЯВА за избран за общински съветник Тамер Исмаилов Куртанов, от кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“

 

     Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Плевен  в 7-дневен срок от неговото обявяване.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 05.11.2019 в 17:07 часа

Календар

Решения

 • № 262-МИ / 17.02.2020

  относно: сигнал от Димитър Карамфилов за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Бохот, Община Плевен от ОИК - Плевен

 • № 261 -МИ / 31.01.2020

  относно: Сигнал от Петя Валентинова Трендафилова

 • № 260-МИ / 14.01.2020

  относно: Жалба с вх. №109/09.01.2020г. на Административен съд Плевен (вх.№428/13.01.2020г. на ОИК - Плевен) против Решение № 762/18.12.2019г. на Административен съд – Плевен, постановено по адм. дело №1210/2019г. по описа на Административен съд Плевен

всички решения