Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 256-МИ
Плевен, 28.11.2019

ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от гласуването за кмет на кметство Ясен в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. съгласно Решение № 676/20.11.2019 г., адм. д. № 1249/2019 г., VI състав, по описа на Административен съд Плевен.

С Решение № 676/20.11.2019 г., адм. д. № 1249/2019 г., VI състав, по описа на Административен съд Плевен по жалба от Генади Кирилов Динков с вх. № 421/08.11.2019 г. на ОИК-Плевен против Решение № 251-МИ/04.11.2019 г. на ОИК-Плевен за обявяване на  резултатите от гласуването за кмет на кметство Ясен в изборите за общински съветници и кметове на  27.10.2019 г./II-ри тур/ съдът е установил резултат, различен от отразения в протокола на ОИК-Плевен поради грешка в пресмятането. Въз основа на това е отменил  адмистративния акт и връща книжата на ОИК-Плевен за обявяване на действителните резултати от гласуването.

С оглед извършеното повторно преброяване на действителните  и недействителни гласове за  СИК № 152400232 и СИК №152400233,  съдът е  намерил, че в случая определените от СИК действителни гласове за Йото Добрев – общо 594 гласа, следва да бъдат намалени с 14  гласа и резултата се променя в числово отношение на 580 действителни гласове , а за Генади Динков отразените като действителни гласове – общо 591, следва да бъдат намалени с 24 гласа или действителните гласове за него са 567.

Съдът намира, че въпреки грешките в пресмятането, произтичащи от неправилното отчитане на  действителните гласове в две от избирателните секции в с. Ясен, така постановената промяна в броя действителни бюлетини не се отразява на резултата – Йото Добрев получава повече действителни гласове от оспорващия и правилно е посочен за избран. Допуснатите технически грешки в протоколите на избирателните комисии № 152400232 и № 152400233  в с. Ясен, при определяне на действителните гласове, са пренесени и в протокола на ОИК Плевен  и от това следва решението да бъде отменено и книжата  да бъдат върнати на ОИК-Плевен за обявяване на действителните резултати.

      Със специалната норма на чл. 459, ал. 10 от ИК е предвидено, че съдът може да потвърди решението на общинската избирателна комисия или да обяви избора за недействителен. Когато съдът установи резултат, различен от отразения в протокола на общинската избирателна комисия - поради допусната техническа грешка, грешка в пресмятането или неправилно определена общинска избирателна квота или предпочитания (преференции), отменя решението и връща книжата на съответната общинска избирателна комисия за обявяване на действителните резултати. Обстоятелството, че законодателят е предвидил отменяне на решението дори при положение, че установените от съда действителни резултати не водят до недействителност на избора, има като следствие – прецедентно произнасяне на администравтивния орган. Това е така, защото отмяната на адмистративния акт означава, че той вече няма действие за лицата, които касае. В случая Решение № 251-МИ/04.11.2019 г. на ОИК-Плевен по същество не е само решение за обявяване на  резултатите от гласуването за кмет на кметство Ясен, а е решение за избиране на кмет на кметство Ясен. Такъв извод се налага от факта, че реквизитите на този вид административен акт са фискирани в приложение № 94-МИ от изборните книжа, в което се посочват само определена част от резултатите от гласуването и по специално - действителните гласове на обявения за избран, а диспозитивът се изчерпва с обявяването му за такъв. Следва да се отбележи и факта, че обявяване на резултати от гласуване и обявяване на избран кмет са свързани, но не и тъждествени действия на административния орган. Така зададената форма на решението обуславя и някои неизбежни правни последици от съдебния контрол. А те са, че с отмяната му, се отменя и избора на Йото Добрев като кмет на кметство Ясен.

С влизането в сила на Решение № 676/20.11.2019 г., адм. д. № 1249/2019 г., VI състав, по описа на Административен съд Плевен, ОИК-Плевен се ангажира да извърши обявяване на действителните резултати от гласуването за кмет на кметство Ясен в изборите за общински съветници и кметове на  27.10.2019 г., което, при съобразяването на горе изложеното, се осъществява като ново обявяване за избран за кмет на кметство Ясен на кандидата Йото Добрев, издигнат от ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, получил 580 действителни гласове, вместо 594, съгласно отмененото Решение № 251-МИ/04.11.2019 г. на ОИК-Плевен. С отменяне на решението се обезсилва и издаденото от ОИК-Плевен удостоверение № 17/04.11.2019г. по чл. 87, ал. 1, т. 26 и чл. 452, ал. 2 от Изборния кодекс и следва да се издаде ново.

На основание чл.459, ал.10, предложение второ от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на  СИК , Общинска избирателна комисия - Плевен

 

Р Е Ш И:

 

 Обявява за избран за кмет на кметство Ясен

             

       Йото Димитров Добрев, ЕГН ************, издигнат от ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, получил 580 действителни гласове.

 

 Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Плевен в 7-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 30.11.2019 в 10:51 часа

Календар

Решения

  • № 262-МИ / 17.02.2020

    относно: сигнал от Димитър Карамфилов за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Бохот, Община Плевен от ОИК - Плевен

  • № 261 -МИ / 31.01.2020

    относно: Сигнал от Петя Валентинова Трендафилова

  • № 260-МИ / 14.01.2020

    относно: Жалба с вх. №109/09.01.2020г. на Административен съд Плевен (вх.№428/13.01.2020г. на ОИК - Плевен) против Решение № 762/18.12.2019г. на Административен съд – Плевен, постановено по адм. дело №1210/2019г. по описа на Административен съд Плевен

всички решения