Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 261 -МИ
Плевен, 31.01.2020

ОТНОСНО: Сигнал от Петя Валентинова Трендафилова

Постъпил е сигнал с  вх.№ 429/27.01.2020г. на ОИК – Плевен от Петя Валентинова Трендафилова, с който сезира комисията за предприемане на действия за прекратяване на пълномощията на кмета на Община Плевен Георг Леонидов Спартански и произвеждане на частични избори за кмет на община. В подкрепа на своето искане, г-жа Трендафилова представя свален на хатиен носител снимков материал от различи уебсайтове, който да послужи като доказателство за описаните факти, изложените твърдения и направените оплаквания. След като ОИК – Плевен се запозна с приложените материали към преписката и анализира подробно описаните факти и изложените твърдения и като съобрази разпоредбите на чл. 42, ал.1 от ЗМСМА , счита подаденият сигнал за неоснователен поради следното:

На първо място следва да се анализират онези твърдения и факти, които касаят проведената предизборна кампания за местни избори през 2019 г. в Община Плевен. Поради твърде закъснелите спрямо изборния ден оплаквания за нарушения в хода на кампанията и нейното медийно отразяване, ОИК-Плевен не е в състояние да извърши незабавна проверка за установяване на фактите и обстоятелствата по повод на така изнесените твърдения и да вземе отношение съобразно предвидените си правомощия. Независимо от изтеклите срокове, при внимателен прочит на контекста, не се открояват нарушения на Изборния кодекс, чието разглеждане да е в компетенциите на ОИК-Плевен.

На второ място трябва да се направи уточнението, че настоящият кмет е регистриран за изборите като независим кандидат, издигнат от инициативен комитет, и не е участва в друга листа, освен в своята, нито пък други кандидати участват в неговата, каквито са наведените изводи. Липсва  законова пречка независим кандидат да бъде подкрепян от другите участници в изборите.

 На трето място при направата на задълбочен анализ на аргументите в сигнала се стига до извод, че в основата му са лични впечатления от начина на управление, без да се посочват релевантни на искането обстоятелства. Твърди се, че кметът не управлява града и бездейства,  не се интересува от проблемите в града и не комуникира с хората. Това не са нормативно фиксирани хипотези за  прекратяване на пълномощията на кмет на община.

На четвърто място г-жа Трендафилова сезира ОИК-Плевен за действия на  кмета на Община Плевен, свързани с посещение на СУ „Иван Вазов”, гр. Плевен. Освен, че става въпрос за събитие през изминал мандат, ОИК-Плевен и като административен орган не може да вземе отношение към това събитие. Законово регламентираната санкция е неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец. В тази връзка с вх.№ 430/29.01.2020г. в ОИК-Плевен е постъпил протокол от РУО-Плевен за устен сигнал от г-жа Трендафилова, касещ въпросното посещение през 2016 г., видно от приложения към сигнала материал.

 

 

Предвид горното и на основание чл.87, ал.1,  т.22 от Изборния кодекс, ОИК - Плевен

 

РЕШИ:

   

          Оставя без уважение като неоснователна жалбата до ОИК – Плевен, подадена от Петя Валентинова Трендафилова

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от неговото обявяване.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 04.02.2020 в 16:12 часа

Календар

Решения

  • № 262-МИ / 17.02.2020

    относно: сигнал от Димитър Карамфилов за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Бохот, Община Плевен от ОИК - Плевен

  • № 261 -МИ / 31.01.2020

    относно: Сигнал от Петя Валентинова Трендафилова

  • № 260-МИ / 14.01.2020

    относно: Жалба с вх. №109/09.01.2020г. на Административен съд Плевен (вх.№428/13.01.2020г. на ОИК - Плевен) против Решение № 762/18.12.2019г. на Административен съд – Плевен, постановено по адм. дело №1210/2019г. по описа на Административен съд Плевен

всички решения