Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 264-МИ
Плевен, 28.02.2020

ОТНОСНО: прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Бохот, Община Плевен от ОИК – Плевен

          Постъпило е писмо от председателя на Общински съвет Плевен с изх.№ Обс – 0186/17.02.2020 г., съдържащо сигнал с приложена справка от електронната система на Агенцията по вписвания, от която става  ясно, с оглед на вписаното към 12.02.2020 г. в Търговския регистър, че  кмета на кметство Бохот, Община Плевен – г-жа Бойка Любенова Пъшева не е прекратила търговската си дейност като ЕТ „Бойка Пъшева-Цвети” с ЕИК 114626194, т. е. в едномесечен срок от избирането й за кмет на 28.10.2019 г.

        Постъпило е писмо от председателя на Общински съвет Плевен с изх.№ Обс – 0186/18.02.2020 г., с което се съобщава, че в срока по чл. 41, ал.3, във връзка с чл. 41, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация до председателя на  Общински съвет Плевен не е подадено  писмено уведомление за предприети от кмета на кметство Бохот, Община Плевен – г-жа Бойка Любенова Пъшева действия по чл. 41, ал.3, във връзка с чл. 41, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, за прекратяване на търговската дейност като едноличен търговец по смисъла на Търговския закон, в качеството й на кмет на кметство  Бохот, Община Плевен.

          Видно от входящия регистър на ОИК – Плевен, в предвидения срок по  чл. 41, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в случая до 29.11.2019г., г-жа Бойка Любенова Пъшева, в качеството си на кмет на кметство  Бохот, Община Плевен, не е уведомила писмено Общинска избирателна комисия Плевен, че е предприела необходимите действия по чл. 41, ал. 3, във връзка с чл. 41, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация за прекратяване на търговската си дейност като едноличен търговец по смисъла на Търговския закон.

         В тридневен срок от получаване на горе описаните документи на основание чл. 42, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОИК - Плевен e уведомила кмета на кметство Бохот, Община Плевен – г-жа Бойка Любенова Пъшева за получените документи, удостоверяващи обстоятелства за неизпълнение на задълженията й в срока по чл. 41, ал.3, във връзка с чл. 41, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, тъй като това са официални удостоверителни документи с материална доказателствена сила, издадени от компетентни органи по смисъла на чл. 42, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чрез които може да се установят обстоятелства по чл. 42, ал. 1, т. 5 от същия закон.

Писменото уведомление  с изх. № 74/21.02.2020г. на ОИК - Плевен е изпратено по пощата с препоръчано писмо на 21.02.2020 г. в законоустановения тридневен срок и е получено на 24.02.2020 г. лично от кмета на кметство  Бохот, Община Плевен – г-жа Бойка Любенова Пъшева, което е видно от положения подпис и отбелязаната дата на обратната разписка в известието за доставяне и от тази дата адресатът следва да се счита за редовно уведомен. От своя страна г-жа Бойка Любенова Пъшева не се е възползвала от правото си на писмено възражение пред ОИК - Плевен в тридневен срок от писменото й уведомяване по реда на чл. 42, ал. 3, от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

       От горе изложеното се установява  по безспорен начин, че г-жа Бойка Любенова Пъшева, не е изпълнила императивната норма на чл. 41, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, а именно - в едномесечен срок да предприеме необходимите действия за прекратяване на търговската дейност като едноличен търговец по смисъла на Търговския закон и да уведоми писмено за това председателя на Общински съвет Плевен и Общинска избирателна комисия Плевен, което изискване е кумулативно.

         Неизпълнението на визираните  задължения от страна на г-жа Бойка Любенова Пъшева представлява самостоятелно основание за предсрочното прекратяване на пълномощията й като кмет на кметство  Бохот, Община Плевен.

         Вземайки предвид гореизложените факти, Общинска избирателна комисия Плевен установява, че са налице законови обстоятелства за предсрочно прекратяване пълномощията на  кмета на кметство  Бохот, Община Плевен – г-жа Бойка Любенова Пъшева, издигната от  местна коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ (СДС,БЗНС) и обявена за избрана с Решение № 179/28.10.2020 г. на ОИК – Плевен, поради което и на основание чл. 42, ал. 3, във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 5от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинска избирателна комисия Плевен        

 

 

РЕШИ:

 

 1. ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на кмета на кметство  Бохот, Община Плевен - Бойка Любенова Пъшева, с ЕГН********* , издигната от  местна коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ (СДС, БЗНС) и обявена за избрана с Решение № 179/28.10.2020 г. на ОИК – Плевен.

  

 1. ОБЕЗСИЛВА удостоверение № 3/28.10.2020 г. за избран кмет на кметство Бохот, Община Плевен, издадено по чл. 87, ал. 1, т. 26 и чл. 452, ал. 2 от Изборния кодекс.

   

    На основание чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА решението може да бъде обжалвано в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд Плевен по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 28.02.2020 в 23:20 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 278-МИ / 10.06.2020

  относно: Жалба с вх.№2599 на Административен съд Плевен (вх.№451/08.06.2020г. на ОИК-Плевен) против Решение № 283/26.05.2020г. на Административен съд – Плевен, постановено по адм. дело №292/2020г. по описа на Административен съд Плевен

 • № 277-МИ / 08.06.2020

  относно: Жалба с вх.№2598 на Административен съд Плевен (вх.№450/04.06.2020г. на ОИК-Плевен) против Решение № 283/26.05.2020г. на Административен съд – Плевен, постановено по адм. дело №292/2020г. по описа на Административен съд Плевен

 • № 276-МИ / 03.06.2020

  относно: Молба от Генади Кирилов Динков страна-жалбоподател по административно дело №1249/2019 г. по описа на Административен съд –Плевен с вх. №448/01.06.2020г. на ОИК - Плевен с покана за изплащане на присъдени съдебни разноски.

всички решения