Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 269-МИ
Плевен, 13.03.2020

ОТНОСНО: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство Бохот, Община Плевен, Област Плевен.

На 20.02.2020 г. е прието Решение № 263-МИ във връзка с постъпило писмо от председателя на Общински съвет Плевен с изх.№ Обс – 0186/17.02.2020 г., съдържащо сигнал с приложена справка от електронната система на Агенцията по вписвания, от която става  ясно, с оглед на вписаното към 12.02.2020 г. в Търговския регистър, че  кмета на кметство Бохот, Община Плевен – г-жа Бойка Любенова Пъшева не е прекратила търговската си дейност като ЕТ „Бойка Пъшева-Цвети” с ЕИК 114626194, т. е. в едномесечен срок от избирането й за кмет на 28.10.2019 г.

      Към преписката е приобщено и друго постъпило  писмо от председателя на Общински съвет Плевен с изх.№ Обс – 0186/18.02.2020 г., с което се съобщава, че в срока по чл. 41, ал.3, във връзка с чл. 41, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация до председателя на  Общински съвет Плевен не е подадено  писмено уведомление за предприети от кмета на кметство Бохот, Община Плевен – г-жа Бойка Любенова Пъшева действия по чл. 41, ал.3, във връзка с чл. 41, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, за прекратяване на търговската дейност като едноличен търговец по смисъла на Търговския закон, в качеството й на кмет на кметство  Бохот, Община Плевен.

       В тридневен срок от получаване на горе описаните документи на основание чл. 42, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОИК - Плевен e уведомила кмета на кметство Бохот, Община Плевен – г-жа Бойка Любенова Пъшева за получените документи, удостоверяващи обстоятелства за неизпълнение на задълженията й в срока по чл. 41, ал.3, във връзка с чл. 41, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, тъй като това са официални удостоверителни документи с материална доказателствена сила, издадени от компетентни органи по смисъла на чл. 42, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чрез които може да се установят обстоятелства по чл. 42, ал. 1, т. 5 от същия закон.

      Писменото уведомление  с изх. № 74/21.02.2020г. на ОИК - Плевен е изпратено по пощата с препоръчано писмо на 21.02.2020 г. в законоустановения тридневен срок и е получено на 24.02.2020 г. лично от кмета на кметство  Бохот, Община Плевен – г-жа Бойка Любенова Пъшева, което е видно от положения подпис и отбелязаната дата на обратната разписка в известието за доставяне и от тази дата адресатът следва да се счита за редовно уведомен. От своя страна г-жа Бойка Любенова Пъшева не се е възползвала от правото си на писмено възражение пред ОИК - Плевен в тридневен срок от писменото й уведомяване по реда на чл. 42, ал. 3, от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

         Видно от входящия регистър на ОИК – Плевен, в предвидения срок по  чл. 41, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в случая до 29.11.2019г., г-жа Бойка Любенова Пъшева, в качеството си на кмет на кметство  Бохот, Община Плевен, не е уведомила писмено Общинска избирателна комисия Плевен, че е предприела необходимите действия по чл. 41, ал. 3, във връзка с чл. 41, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация за прекратяване на търговската си дейност като едноличен търговец по смисъла на Търговския закон.

         Вземайки предвид гореизложените факти, Общинска избирателна комисия Плевен установява, че са налице законови обстоятелства за предсрочно прекратяване пълномощията на  кмета на кметство  Бохот, Община Плевен – г-жа Бойка Любенова Пъшева, издигната от  местна коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ (СДС,БЗНС) и обявена за избрана с Решение № 179/28.10.2020 г. на ОИК – Плевен, поради което и на основание чл. 42, ал. 3, във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинска избирателна комисия Плевен е приела Решение № 264-МИ/28.02.2020 г. на ОИК – Плевен, с което  предсрочно са прекратени пълномощията на кмета на кметство Бохот, Община Плевен. Решението не е обжалвано на основание чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА и е влязло в сила.

         

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т.30 и чл. 463, ал.1-3  от ИК във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА

   

Общинска избирателна комисия Плевен

 

             РЕШИ:

 

  Да се изпрати на Централната избирателна комисия и на Председателя на Общински съвет Плевен заверен препис на влязлото в сила Решение № 264-МИ/28.02.2020 г. на ОИК – Плевен с доказателства за влизането му в сила, въз основа на които ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Бохот, Община Плевен, Област Плевен.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от неговото обявяване

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 18.03.2020 в 13:04 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 271-МИ / 16.03.2020

  относно: Жалба с вх.№435/10.03.2020г. на ОИК - Плевен против Решение №266-МИ/13.03.2020г. на Общинска избирателна комисия Плевен и молба с вх.№439/13.03.2020г. на ОИК-Плевен за спиране на изпълнението на Решение №266-МИ/04.03.2020г. на Общинска избирателна комисия Плевен

 • № 270-МИ / 16.03.2020

  относно: Жалба с вх.№436/11.03.2020г. на ОИК - Плевен против Решение №266-МИ/04.03.2020г. на Общинска избирателна комисия Плевен(постановено в изпълнение на влязло в законна сила Решение №762/18.12.2019г. по адм. дело №1210/2019г. по описа на Административен съд Плевен и потвърдено с Решение №2607/19.02.2020, постановено по адм. дело №1151/2020г. по описа на ВАС

 • № 269-МИ / 13.03.2020

  относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство Бохот, Община Плевен, Област Плевен.

всички решения