Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 274-МИ
Плевен, 26.05.2020

ОТНОСНО: Молба от Стефан Димитров Петков, представляващ МК „Ние, гражданите“ страна-жалбоподател по админстративно дело № 1210/2019 г. по описа на Административен съд –Плевен с вх. №445/21.05.2020г. на ОИК - Плевен с покана за изплащане на присъдени съдебни разноски.

Постъпила е молба Стефан Димитров Петков, представляващ МК „Ние, гражданите“ страна-жалбоподател по админстративно дело № 1210/2019 г. по описа на Административен съд –Плевен с вх. №445/21.05.2020г. на ОИК - Плевен, с които, позовававайки се на влязло в законна сила Решение №762/18.12.2019г.  по  адм. дело №1210/2019г. по описа на  Административен съд Плевен и потвърдено с Решение №2607/19.02.2020, постановено по адм. дело №1151/2020г. по описа на  ВАС, прави покана за изплащане на присъдените съдебни разноски,  като посочва банкова сметка за превод на дължимите суми общо в размер на 3100 лв. и се представя заверено копие на изпълнителен лист №54 от 19.05.2020г.

             След запознаване с текста на молбата  и обсъждане на материала по преписката ОИК – Плевен (и вземайки предвид и преписката от същия подател по Решение №273/18.05.2020г. на ОИК-Плевен) намира, че поканата на молителя не е съответно снабдена с оригинал на изпълнителен лист, който е изпълнителният титул за заплащане на  претендирана парична сума.Следва повторно да се отбележи също, че общинските избирателни комисии не са юридически лица на бюджетна издръжка и не разполагат и не управляват собствен бюджет, т.е. действие изплащане на дължима парична сума е неизпълнимо.В този случай, разноските(обективирани в оригинал на изпълнителен лист) се поемат от Централната избирателна комисия, като първостепенен разпоредител с бюджетни средства.В конкретният случай оригинал на изпълнителен лист следва да бъде представен на Централната избирателна комисия гр.София за изплащане.

          

         С оглед на горе изложеното и на основание раздел I, т.1, бук."к" от Решение №1685–МИ/20.11.2019г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия –Плевен   

   

                                                     РЕШИ:

      Оставя без уважение молбата от Стефан Димитров Петков, представляващ МК „Ние, гражданите“ страна-жалбоподател по админстративно дело № 1210/2019 г. по описа на Административен съд –Плевен с вх. №445/21.05.2020г. на ОИК - Плевен поради липса на възможност за изпълнение по посочените по-горе аргументи-липса на представен  изпълнителен титул(оригинал на изпълнителен лист) и липса на собствен бюджет на ОИК-Плевен.

 

Решението може да се обжалва пред ЦИК в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 26.05.2020 в 21:55 часа

Календар

Решения

  • № 368-МИ / 15.06.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на общинския съветник Георги Петков Велков и обявяване на Мария Ангелова Монова за избран общински съветник

  • № 344-МИ / 10.05.2021

    относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство Буковлък, Община Плевен, Област Плевен.

  • № 343-МИ / 10.05.2021

    относно: прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Буковлък , Община Плевен от ОИК – Плевен на основание чл.42, ал.4 от ЗМСМА във връзка с чл.42, ал.1, т.13 от ЗМСМА

всички решения