Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 233-МИ
Плевен, 03.11.2023

ОТНОСНО: Сигнал от Кмет на Община Плевен Милен Яков

В Общинска избирателна комисия - Плевен е постъпил сигнал от Кмет на Община Плевен Милен Яков с вх. № 466 от 03.11.2023 г. от 16.50 часа за това, че в Община Плевен в 11.47.40 часа е постъпвало уведомление от , д-р Петя Диновска в качеството си на изпълнителен директор на МБАЛ „Сърце и мозък“, с което се информира за образуването на избирателна секция за предстоящия втори тур на месните избори насрочени за 05.11.2023 година. Приложена към писмото е Заповед № 1192/02.11.2023 година.

Общинска избирателна комисия – Плевен, разгледа подадения сигнал и приема, че в приложение на разпоредбата на чл. 9, ал. 7 и ал. 8 от ИК, д-р Петя Диновска в качеството си на изпълнителен директор на МБАЛ „Сърце и мозък“ със свое писмо с изх. № 304/03.11.2023 година и с вх. № при Община Плевен ИЗБ-4-92-9916-3 от 03.11.2023 година е изпратено уведомление, че образувана секция за предстоящия втори тур на месните избори насрочени за 05.11.2023 година. Със същото уведомление е представена и Заповед № 1192/02.11.2023 година за разкриване на избирателна секция на територията на лечебното заведение.

ОИК – Плевен със свое Решение № 156-МИ/20.10.2023 година са формирани единните номера на допълнителни 4 броя избирателни секции в Община Плевен при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. , както следва:

Избирателна

секция №

Населено място

Адрес

Единен номер

132

гр. Плевен

Бул.“Георги Кочев“ № 8А

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, Първа клинична база, втори етаж, зала № 6

152400132

133

гр. Плевен

МБАЛ „Сърце и мозък” ,гр. Плевен,

ул. „Пиер Кюри” № 2

152400133

134

С.Бохот

Община-Плевен

 Дом за стари хора, с.Бохот, ул.“Пирогов“ № 6

152400134

131

гр. Плевен

Парк „Кайлъка“, Затвора-Плевен

152400131

ОИК – Плевен със свое Решение № 164-МИ/24.10.2023 година са назначени съставите на Секционни избирателни комисии в УМБАЛ „Д-р Г.Странски“, МБАЛ „Сърце и мозък“, Дом за стари хора с.Бохот и Затвора- гр.Плевен в Община Плевен при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид изложеното и това, че ОИК – Плевен не е постановявала свое Решение за закриване на вече откритата секция, в която е упражнено правото на глас по време на първия тур на 29.10.2023 година, не се установиха и събраха доказателства за нарушение на правилата на Изборния кодекс. Не са закривани и не са формирани на ново и останалите секционни комисии на територията на град Плевен и Община Плевен.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И:

Приема сигнал от Кмет на Община Плевен Милен Яков с вх. № 466 от 03.11.2023 г. от 16.50 часа за неоснователен.

Задължава Кмет на Община Плевен Милен Яков, да предприеме всички действия необходими за създаване на необходимите условия за оборудване на СИК в МБАЛ „Сърце и мозък“ с административен адрес: град Плевен, ул. „Пиер Кюри“ № 2.

Да се уведоми Кмет на Община Плевен Милен Яков на електронната поща на Община Плевен за настоящето решение на ОИК – Плевен.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 03.11.2023 в 19:10 часа

Календар

Решения

  • № 260-МИ / 12.02.2024

    относно: Постъпил сигнал с искане за прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 259-МИ / 01.02.2024

    относно: Постъпил сигнал с искане за прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 258-МИ / 08.01.2024

    относно: Жалба с вх. №7672/28.12.2023г. на Административен съд Плевен (вх.№545/05.01.2024г. на ОИК-Плевен) против Решение № 571/14.12.2023г. на Административен съд–Плевен, постановено по адм. дело №904/2023г. по описа на Административен съд Плевен

всички решения